Jump to content
Veriu Forum
Sign in to follow this  
arbeni

ISLAMIZIMI I POPULLIT SHQIPTAR

Recommended Posts

 

ISLAMIZIMI I POPULLIT SHQIPTAR

 

Skënder Riza

 

Feja islame u përhap me të madhe në Ballkan po në atë kohë kur u vendos sundimi i plotë osman. Popujt e ndryshëm të Ballkanit e përqafuan në mënyrë të ndryshme. Boshnjakët pothuajse tërësisht dhe menjëherë kaluan në fenë islame. Në fillim të shekullit XVI në Bosnje dhe Hercegovinë mbizotëronte feja islame. Madje Bosnja pushtetin osman e pranoi pa qëndresë. Arësyeja e kësaj dukurie ishte se ata i takonin kryesisht fesë bogumile, e parimet e kësaj feje, e cila luftonte krishtërimin, ishin shumë të afërta me ato të islamizmit. Mirëpo boshnjakët, me përqafimin e fesë islame në përgjithësi, nuk u asimiluan në turq (kombëtarisht). Ata i ruajtën doket dhe gjuhën e tyre kombëtare, e, kuptohet, u ndikuan edhe nga islami.

 

Ndërkaq, tek serbët, malazezët, bullgarët maqedonët dhe grekët nuk ndodhi kështu. Ata, për shkak të ndikimit të kishës ortodokse dhe për shkak të fanatizmit të madh, pothuajse fare nuk u islamizuan. Numri i të islamizuarve prej këtyre popujve është shumë i vogël dhe thuajse simbolik. Pastaj, pjestarët e këtyre popujve, të cilët e përqafuan fenë islame, u asimiluan në turq, sepse feja ortodokse e cila u bë fe kombëtare e popujve në 4alë, të islamizuarit e vet, të cilët i konsideronte si renegatë të fesë dhe të kombit, nuk i pranonte më si pjestarë të fesë dhe të kombit përkatës.

 

Te shqiptarët procesi i islamizimit u zhvillua relativisht shpejt dhe në mënyrë të vazhdueshme. Faktorët që ndikuan në islamizimin e shqiptarëve ishin të natyrës politike, ekonomike shoqërore dhe psikologjike. Kështu, qysh në gjysmën e dytë të shekullit XVI, gjysma e popullsisë shqiptare në qytete u islamizua, madje në shekullin XVII, feja islame, mbizotëronte edhe në fshatra. Mirëpo, islamizimi, marrë në përgjithësi, nuk ndikoi në asimilimin e shqiptarëve në turq (kombëtarisht); përveç një numri shqiptarësh që jetonin në Anadoll. Ata nuk i humbën gjuhën as doket, edhe pse edhe në atë pikëpamje u ndikuan. Pra, jo vetëm fshatarët por në shumicën e rasteve, as bejlerët, agallarët dhe efendilerët shqiptarë nuk u asimiluan. Ndjenjat kombëtare te shqiptarët e muslimanizuar nuk u shuan, përkundrazi u forcuan edhe më shumë. Kështu, kurrë shqiptarët nuk luftuan në mes vetes për shkak të fesë. Kjo është dukuri evropiane. Ndërkaq, për shkak të interesave kombëtare, jo një herë u bashkuan shqiptarët e të gjitha besimeve; muslimanët katolikët dhe ortodoksët. Ata, gjatë shekujve XV, XVI, XVII, siç do ta cekim, luftuan kundër shfrytëzimit dhe sundimit të Sulltanit për të drejtat kombëtare edhe pse Sulltani ishte njëkohësisht edhe halif.

 

Lidhur me islamizimin e shqiptarëve K. jireçeku thotë: "Duke filluar nga viti 1450, shumë shqiptarë fillojnë të shpërngulen për në Itali. Kështu, pasardhësit e Dukagjinëve (ata që mbeten në fenë katolike - S.R.) ka pasur në Venedik dhe në Ankonë deri në shekullin XVII. Ndërkaq, anëtarët e tjerë të bujarisë vendosën të qëndrojnë në vend dhe të përqafojnë fenë islame, për shembull, Aranitët, Muzakët Topiajt, Dukagjinët, eq.. Te vetë populli shqiptar feja islame përhapet më shpejt sesa te bullgarët, serbët dhe grekët. Shumë shqiptarë, të cilët kaluan në fenë islame,u ngritën në titullarë të lartë të Perandorisë Osmane".1

 

Ndërkaq, Vladislav Skariç, duke folur në përgjithësi për përhapjen e islamizmit në Ballkan, thotë: "Kalimi në fenë islame nuk ka qënë i shpejtë. Pushtuesit osmanë qenë tolerantë në pikëpamje fetare dhe rrallë i kanë detyruar të krishterët për të kaluar në fenë islame. Të krishterët e kanë ndërruar fenë vullnetarisht. Me forcë janë islamizuar fëmijët e krishterë që janë marrë për jeniçerë".2 L. Mihaçeviç konstaton: "Kalimi në fenë islame te boshnjakët dhe te shqiptarët ishte gjithësesi më i shpeshtë, kurse serbët bullgarët dhe grekët i kanë mbetur më besnikë fesë së vet".3

 

Shqiptarët, para se të futeshin nën sundimin e shtetit serb të Nemenjiqëve, i takonin kryesisht fesë katolike. Mirëpo, gjatë sundimit serb, sidomos në kohën e car Dushanit, pozita e shqiptarëve u keqësua. Një numër, nën presionin e "inkuizicionit të shtetit serb", u detyrua të kalonte në fenë ortodokse, ndonëse një pjesë e tyre ortodoksizmin e pranuan sa për sy e faqe. Jo vetëm kaq, sundimi serb, i cili zgjati mjaft, la gjurmë të thella në të gjitha poret e jetës së shqiptarëve: në gjuhë, në antroponomi, në psikologji, etj.. Madjemadie, ky ndikim i serbëve dhe i fesë ortodokse te shqiptarët u ndje edhe gjatë sundimit osman` për arsye se kisha ortodokse serbe, e cila e pranoi vasalitetin e sulltanit, kishte privilegje të që ndikonte në masat popullore të këtyre viseve.

 

Lidhur me këtë dukuri Branislav Nushiç thotë: "Shqiptarët (arnautët) e Siriniqit nuk janë turqizuar (islamizuar) herët. Kjo ka ndodhur në fillim të shekullit të kaluar (shekulli XIX), nën presionin e sundimit gjakatar të jashar Pashës 4-5 në Kosovë. Në mesin e tyre janë ruajtur ende gjurmët e ortodoksizmit. Ata, sot e kësaj dite ndezin qirinj për Shën-Kollin dhe në festat e tjera të mëdha. Ata tanimë flasin shqip, madje edhe gratë e tyre, por kur grinden dhe shahen, gratë thonë: "Ubila te sveta nedelja!" (Të vraftë e djela e shenjtë!). Në kishën "Sv. Trojica" të Prizrenit, mbi Mushtishtë, në librin e kontribuesve janë të regjistruar edhe banorët e këtyre fshatrave shqiptare, madje me emra serbë".6 Fshatrat Trebishta dhe Rodostusha, të cilat shtrihen te lumi Radicë, më 149?, Gjon Kastrioti me djemtë Stanishën, Reposhin, Kostantinin dhe Gjergjin ia dhuruan manastirit të Hilandarit në Malin e Shenjtë, në Greqi.7 Në Manastirin Deviç ekziston libri në të cilin janë të regjistruar emrat e kontribuesve të shekullit XVII. Kontribuesit të gjithë janë nga Drenica dhe emrat janë serbë. Sot në Drenicë nuk ka asnjë serb, thotë B.Nushiç. Mirëpo, këta drenicas me emra "serbë" (ortodoksë -S.R.), me të përqafuar fenë islame u bënë "shqiptarë". Madje, siç na vënë në dijeni burimet e Vatikanit, në gjysmën e dytë të shekullit XVII, në trekëndëshin Deçan-Pejë-Drenicë nuk kishte katolikë fare. Prandaj, tamam për këtë arsye, në ato treva nuk shtrihej dioqeza e Shkupit por administrimi i tri manastireve të shquara - të Deçanit, Pejës dhe të Deviçit. Me fjalë të tjera, banorët e krishterë të këtyre trevave (serbët, shqiptarët dhe vllehët), i përkisnin krejtësisht fesë ortodokse. Në të mirë të këtij konstatimi flasin jo vetëm burimet e ndryshme historike, por, siç dihet, edhe fakti se vojvodë të tri manastireve në fjalë janë, sot e kësaj dite, shqiptarët e besimit musliman, që do të thotë se ata janë duke i ruajtur ato institucione vetëm e vetëm pse ishin institucione kulturore dhe të shenjta të të parëve të tyre, e jo për shkak të ndonjë "humanizmi".

 

Aristokracia shqiptare ishte e para që e përqafoi fenë e re, fenë islame, për të ruajtur privilegjet e veta klasore, për t`u inkuadruar në klasën askere, e cila ishte në fuqi të administratës osmane. Feja islame, duke qënë ideologji e klasës sunduese, i dha mundësi bujarisë shqiptare, e cila ishte plot energji dhe lakmuese e pushtetit dhe e pasurisë, që të zërë poste më të larta në suazën e Perandorisë Osmane, e cila u bë supërfuqi e kohës.

 

Në vitin 1455 kalaja e Novobërdës kishte 50 ulufexhinj (ulûfeci). Të gjithë ishin muslimanë, por, veç një numri shqiptarësh, janë pjestarë të etnoseve dhe të vendeve të ndryshme; hungarezë (Unguru): Shahini, Karaxha, Sunkuri; boshnjakë: Atmaxha, Hamza; edrenas: Salihu, Aliu; kostadinias: Hiziri, Jakupi, Timurhani, Shahini, Shirmerdi Sylejmani; shqiptarë: Timurtashi, Shahini, Dogani, Shahini (qetër); vranjas: Hamza; pirotas: Dogani; vllehas: Saruxha, Dogani, Ismaili; tërnovas: Karaxhozi, Hamza; beligradas: Shahini; nikopolas: Aliu; tatarë: Aliu; Ilazë: Musa, lusufi; Shkupjanë: Mustafa; dramas: jusufi, Ismaili, etj, etj.9

 

Sipas defterit të vitit 1486/87 vetë Vuçiterna kishte 43 familje muslimane dhe 33 familje - shtëpi krishtere "hâne", 3 "mücerred" dhe 2 `bive".10 Kjo tregon se në Vuçiternë tanimë zotëronte elementi musliman.

 

Ndërkaq, në Prishtinë (1486/87) zotëronte ende elementi i krishterë. Aty ishin 51 shtëpi muslirnane, kundrejt 248 shtëpi të krishtera të 34 shtëpive "mücerred" dhe 56 shtëpive "bive".11

 

Ndër muslimanët e parë të Pejës pa mëdyshje është Mahmud Beu, i vëllai i Ahmed Pashë Dukagjinit i cili, me të përqafuar fenë e re, bëhet edhe sanxhakbe i parë i Sanxhakut të Dukagjinit (1462) dhe krijues i dinastisë së Mahmudbegollajve të Pejës.12

 

Peja në vitin 1485 kishte 33 shtëpi muslimane, kundrejt 140 shtëpive të krishtera (104 shtëpi "hâne`, 20 "mücerred" dhe 16 "bive"). Këto familje muslimane janë gjithësesi të bujarisë shqiptare, të cilat, më së pari kaluan në fenë e re: nga Mahmudbegollajt përmendet Nasuh Beu, si sanxhakbe që ishte, pastaj Zaim Hyseni, Shexhaaüd-din Beu, Mirza Beu, Daut Beu, Hasan Beu, Ajas Beu, etj.13 Pra, procesi i islamizimit e kishte përfshirë vetë Pejën, por aty kjo dukuri ende mbizotëronte. Islami, ndonëse më ngadalë, kishte filluar të përhapej edhe në fshatrat e Pejës. Kështu, në fshatin Kosuriq 3 shtëpi ishin muslimane; në fshatin Cërni Potok 1 shtëpi, etj.14

 

Në vitin 1525 në Novobërdë kishte 4 mëhallë muslimane me 77 shtëpi dhe 42 mëhallë të krishtera me 294 shtëpi.15 Këto të dhëna tregojnë qartë se numri i familjeve të islamîzuara ishte duke u shtuar gjithnjë.

 

Në vitin hixhri 937 (1530-1531) Sanxhaku i Vuçiternës kishte këto kadillëqe: Novobërdën, Prishtinën, Bellasicën dhe Vuçiternën. Në këto vende kishte 4 xhami, 10 mesxhide, si institucione të islamizmit. Vetë Novobërda kishte 53 mëhallë muslimane dhe 49 të krishtera 16, kurse në vitin 1544 në Novobërdë ishin 5 mëhallë muslimane me 86 shtëpi. Në atë kohë në Novobërdë ishin 38 mëhallë të krishtera, si dhe 6 shtëpi hebreje.17

 

Prishtina zhvillohej si qytet. Ajo më 1525 kishte 3 mëhallë muslimane dhe 7 mëhallë të krishtera.18 Sipas dëfterit të vitit 1530-1531, Sanxhaku i Prizrenit ndahej në dy njësi juridike - kadillëqe: Prizreni dhe Bihori. Në këtë kohë, në kuadrin e sanxhakut në fjalë ishin: 297 shtëpi muslimane, kundrejt 13.621 shtëpive të krishtera `hâne" dhe 1.147 "mücerred"; dy mystahifizë (Müstahifiz mbrojtës) të qyteteve Prizren dhe Bihor), 2 dizdarë, 2 qeha, 2 imamë, 2 topxhinj, 38 mystahfizë ( të vendeve të ndryshme të sanxhakut). Veç institucioneve (titullarëve) të përmendur muslimanë, përmenden edhe vakëfi i Jakub Beut dhe i Ahmet be Evrenozit. Vakëfi i fundit në vetë Prizrenin kishte 80 dyqane, 10 mullinj.19

 

Vetëm në kadillëkun e Prizrenit (Prizren, Hoçë dhe Tërgovishtë - Rozhajë),ishin (1530-1531) 22 mëhallë: 4 muslimane dhe 18 të krishtera (në Prizren 4 mëhallë muslimane dhe 9 të krishtera); 278 shtëpi muslimane dhe 9.976 shtëpi të krishtera `hâne", 1.010 `mücerred" dhe 722 "bive".20 Pra, edhe në kuadrin e Sanxhakut të Prizrenit numri i familjeve të islamizuara ishte në rriqe e sipër.

 

Në kohën e vezirit të madh, Rustem Pashës (I.1551-1554; II. 1555-1561) në Prizren ishin 4 mëhallë të mëdha muslimane dhe 12 mëhallë të vogla të krishtera.21 Sipas këtyre shënimeve, në Prizren, ne mesin e shekullit XV, pothuajse gjysma e popullsisë ishte islamizuar.

 

E njëjta situatë ishte edhe në Sanxhakun e Dtikagjinit në shekullin XVI. Kah gjashtëdhjetëvjetëshi i shekullit XVI, në fshatrat e këtij sanxhaku islamizimi ishte përhapur aq shumë saqë përfshinte 1/3 e popullsisë fshatare, kurse në Pejë mbi 50 për qind të popullsisë

Share this post


Link to post
Share on other sites

Feja islame u përhap me të madhe në Ballkan po në atë kohë kur u vendos sundimi i plotë osman.

Marrim rrjeshtin e pare:

Mesiper thuhet "Feja islame u perhap me te madhe ne ballkan po ne ate kohe kur u vendos sundimi osman"

 

1.Sipas autorit ose me ate cfare ka dashur te shprehe autori eshte se: Sundimi osman dhe perhapja e fese islame ishte nje koincidence.

2. Me fjalen "Ballkan" kuptojme: grup shtetet qe ndodhen ne gadishullin e ballkanit (greqi, ish-jugosllavia, shqiperi, kosove etj..) pra lind pyetja pse popullsia shqiptare e vetme ne ballkan pranoi islamizmin dhe ne cilin shtet tjeter ne ballkan Sundimi osman ndenji per rreth 450 vjet.

3. Ku ishte feja islame para shekullit te XIV ? Pse nuk u islaminizua ndonese feja islame kishte me se 12 shekuj (ne ate kohe) qe ishte formuar?

 

Postimi im nuk eshte per te krijuar nje keqinterpretim te asaj qe thuhet por qe pyetje qe cdo njeri mund t'i bente, perfshire ketu edhe muslymanet vete.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Efektet praktike nga pranimi i Islamit

Prof. Dr. Milazim Krasniqi

 

 

Kalimi i hershëm në Islam i shqiptarëve, përveç si ikje nga feja e zullumqarëve të tyre, serbëve dhe grekëve dhe si ikje nga kujtesa e llahtarshme e dhunimeve që kishin lënë prapa vetes në trojt shqiptare kryqëzatat, fillimisht pati edhe qëllime praktike.

Perandoria Osmane u dha mundësi atyre që përqafonin Islamin që të ruanin pronat, ose t`i fitonin ato me lojalitetin e treguar ndaj saj, e ku pika themelore e lojalitetit kishte të bënte me pranimin e Islamit. Me lojalitetin e shprehur me këtë rrugë, shqiptarët me shpejtësi rimorën veten dhe filluan të tregojnë epërsi ndaj fqinjve të tjerë ballkanikë, serbëve, grekëve, bulgarëve, rumunëve, të cilët rezistuan më shumë ndaj pranimit të Islamit, për shkak se kishat e tyre ortodokse ishin të konsoliduara dhe për arsye se Perandroia Osmane, veçmas në kohën e sulltan Mehmet Fatihut, tregoi një tolerancë të pashoqe ndaj ortodoksisë.

 

Përmbysja administrative dhe sociale që solli rënia e Mbretërisë Serbe pas vdekjes së car Dushanit dhe veçmas pas Betejës së Kosovës të vitit 1389, dhe kalimi në defansivë i Perandorsië së Bizantit në raport me Perandorisë Osmane, e cila lëshoi shtat në fqinjësi të saj, u mundësoi shqiptarëve që të dyndeshin nëpër qytete dhe ta bënin gjuhën shqipe gjuhë dominuese të komunikimit, pas dobësimit të serbishtes dhe të greqishtes. Nga ana tjetër, gjuha turqishte po depërtonte me ngadalësi, sepse ende po vazhdonte ekspansioni ushtarak i Perandorisë Osmane (1683) gjë që kishte mundësuar një pushtet mjaft të decentralizuar në territoret ku ishte stabilizuar gjendja e sundimit osman. Osmanishtja ishte gjuhë e administratës së re, por nuk ishte gjuha e fesë së re, nuk ishte gjuhë e Shpalljes Hyjnore. Pra, ndikimi i saj ishte më i kufizuar se ai i serbishtes dhe i greqishtes, të cilat në të njëjtën kohë kishin qenë gjuhë të administratës dhe gjuhë të detyrueshme të fesë. Rrjedhimisht, kultivimi i gjuhës shqipe në komunikimin e përditshëm, bashkë me forcimin e strukturave të reja sociale që e shprehnin realitetin e ri politik dhe fetar islam, u shndërruan në faktor kompaktësimi nacional të shqiptarëve kundruall serbëve e grekëve dhe fqinjve të tjerë.

 

Nuk mund të jetë rastësi as fakti që librat e parë në gjuhën shqipe u shkruan në shekullin e XVI, sepse shqipja kishte arritur një shkallë zhvillimi që ia mundësonte të bëhej edhe gjuhë e shkrimeve liturgjike. Sa për krahasim mund të shërbejë ky fakt: një shekull para Gjon Buzukut, Gjergj Kastrioti- Skenderbeu, në administratën e vet gjatë tërë kohës ka përdorur vetëm sllavishten dhe latinishten e në asnjë rast nuk e ka përdorur shqipen. Nga ana tjetër, vetë autori i librit të parë në gjuhën shqipe, Gjon Buzuku, ka shkruar se më parë nuk kishte libra në gjuhën shqipe. Edhe pse Gjon Buzuku është një prift katolik dhe librin e shkroi dhe e botoi nën nxitjen e Kundërreformës së Vatikanit, për të parandaluar përhapjen e Reformës protestane të Martin Luterit dhe të Islamit ndër shqiptarë, kjo vepër është dëshmi se gjuha shqipe në shekujt XV e XVI të sundimit osman kishte njohur zhvillim dhe kishte mbërritur aftësinë që të bëhej gjuhë e shkrimit. E dyta, Perandoria Osmane kishte tolerancë fetare, sepse lejonte përhapjen e librave fetare katolike në territoret, të cilat prej shekujsh i qeveriste me sovranitet të plotë. Vetëm më vonë, kur filloi dobësimi i Perandorisë Osmane, ajo do të pranonte me presion Kultusprotektoratin austriak mbi katolikët e Shqipërisë, si koncesion e që do të shndërrohej në një lëvizje fetare katolike e në një aktivitet evident gjuhësor e kulturor ndër shqiptarë dhe mbikqëryrjen ruse mbi ortodoksinë në Ballkan dhe në Shqipëri.

 

Krahas krijimit të ambientit për kultivimin e gjuhës shqipe në komunikimin e përditshëm dhe në shkrim, në shekujt XVI-XVIII u ndërtua një rrjet i madh i medreseve dhe i shkollave të tjera të mësimit islam, nga të cilat dolën një numër i madh i intelektualëve islamë. Shkrimtarët alamiadistë shqiptarë si Nezim Frakulla, Hasan Zyko Kamberi, Muhamet Çami-Kyçyku, pastaj rilindasit Naim e Sami Frashëri, formimin e parë e morën në shkollat vendëse islame. Gjeneratat e shqiptarëve të formuar në këto shkolla islame, mandej u bënë ideator dhe ideolog të krijimit të kombit shqiptar, si reaksion ndaj projektit nacionalist turkomadh për asimilimin e shqiptarëve. Projekti nacionalist turkomadh që u shfaq në Perandorinë Osmane me reformat e Tanzimatit të vitit 1830 ishte nën ndikimin dhe nën presionin e shteteve të mëdha europiane, të cilat kishin formuar konceptin e kombit-shtet. Reformat e bazuara në këtë koncept të kombit-shtet, u bënë katalizator i konflikteve brenda muslimanëve që jetonin në Perandorinë Osmane, dhe mandej i shpërbërjes së saj.

Me një fjalë, ndikimi i Islamit në formësimin praktik të identitetit gjuhësor, kulturor, shtetëror dhe nacional dhe madje në faktorizimin e tyre demografik, është evident dhe në disa raste ka qenë vendimtar. Pra, nga ana e perspektivës historike, Islami ka rrënjë të thella në trojet shqiptare dhe ato rrënjë nuk mund të shkulen.

 

Meqë ky është një identitet islam i formësuar në rrjedhë të shekujve dhe të fateve dramatike, është e sigurt se është mundësuar vetëm me vullnetin e Krijuesit të Botërave. Prandaj, askush të mos ketë iluzione se mund të ndryshohen ligjet e Allahut, për të formësuar perspektivën e një individi, të një populli a një kombi. Allahu ka shpallur qartë:

 

"Ai është që dërgoi të dërguarin e Vet me udhëzim të plotë dhe me fenë e vërtetë, që të triumfojë mbi çdo fe, e mjafton Allahu dëshmitar" (Suretu el Fet-h: 28)

Triumfi i fesë së vërtetë Islame edhe ndër shqiptarë, është i garantuar nga vetë Allahu, ndërsa ne duhet të marrim pjesë në formësimin e këtij triumfi në komunitetin tonë, për të fituar mëshirën dhe mbrojtjen e Tij.

 

Prof. Dr. Milazim Krasniqi

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pershendetje Arben!!!! E shof se e ke marre pak si me ngut kete punen e islamizmit.E para se ti ban thjeshte nji copy/paste te disa artikujve te gjetur ne internet dmth kto s jane mendimet e tua.Une nuk jam aq i ditur dhe i shkolluar qe ti pergjigjem analizave dhe shkrimeve te Prof dok filan fistekut se ata dine ma shume se une por me disa afirmime te tyre dhe automatikisht te tuat mqs je ti ai qe i poston NUK JAM DAKORT.

 

1- Feja islame u përhap me të madhe në Ballkan po në atë kohë kur u vendos sundimi i plotë osman. Popujt e ndryshëm të Ballkanit e përqafuan në mënyrë të ndryshme.

....dmth qe be ate kohe sundimi osman ua imponoi fene islame popujve qe pushtoi dhe jo se ata popuj mezi c po prisnin qe dikush ti pushtonte dhe te nderronin fe dhe kete nuk e them une por e thote historia.Ne diber sot e kesaj dite ka fise me mbiemrin Deda,Gjoni etj etj dhe jane myslimane,pra kjo do thote qe ata ne ate kohe per arsye te ndryshme jane kthyer ne myslimane dhe po te mos u ishte imponuar do kishin ndryshuar edhe mbiemrin sic kane bere shume te tjere....

 

2- Ndërkaq, Vladislav Skariç, duke folur në përgjithësi për përhapjen e islamizmit në Ballkan, thotë: "Kalimi në fenë islame nuk ka qënë i shpejtë. Pushtuesit osmanë qenë tolerantë në pikëpamje fetare dhe rrallë i kanë detyruar të krishterët për të kaluar në fenë islame. Të krishterët e kanë ndërruar fenë vullnetarisht. Me forcë janë islamizuar fëmijët e krishterë që janë marrë për jeniçerë".2 L. Mihaçeviç konstaton: "Kalimi në fenë islame te boshnjakët dhe te shqiptarët ishte gjithësesi më i shpeshtë, kurse serbët bullgarët dhe grekët i kanë mbetur më besnikë fesë së vet".

 

 

.. e para kush eshte Vladislav Skariç qe sipas ktij te krishteret e paskan nderuar fene vullnetarisht. OK,e zeme se eshte kshu si thote ky zotnia,po paraardhesit dhe pasasrdhesit e Skenderbeut kunder kujt paskan luftuar 500 vjet rresht,aq te marre paskan qene ne ate kohe sa qe i here kthehen me turkun e masanej i luftojne kunder???

 

3- Prof. Dr. Milazim Krasniqi

 

Kalimi i hershëm në Islam i shqiptarëve, përveç si ikje nga feja e zullumqarëve të tyre, serbëve dhe grekëve dhe si ikje nga kujtesa e llahtarshme e dhunimeve që kishin lënë prapa vetes në trojt shqiptare kryqëzatat......

 

... vetem fillimi i artikullit te Prof. Dr. Milazim Krasniqit te ben te mendosh se gjithcka mund te jete po jo Prof dr ..... nje person me bagazhin e tij kulturor dhe intelektual nuk flet me inat apo me tifozllek se nuk po flet per futboll por po flet per nje ngjarje historike qe dashje pa dashje e shtremberon nga vetja dhe kjo nuk me duket e drejte.E thashe ne fillim te postimit une nuk jam ne ate nivel qe te mund ti pergjigjem Prof. Dr. Milazim Krasniqit me shoke,por nga ato pak gjera qe me ka mesuar historia te cilen nuk mund ta ndryshoje njeri,faktet jane pak me ndryshe.

 

4- E dyta, Perandoria Osmane kishte tolerancë fetare, sepse lejonte përhapjen e librave fetare katolike në territoret, të cilat prej shekujsh i qeveriste me sovranitet të plotë.

 

... nuk e di po ne keto 600 vitet e fundit me sa lexoj nga thenia e mesiperme feja islame ka qene pak retrogresive dmth paska ece mrapa e jo para,sot ne shumicen e vendeve arabe jepet denimi me vdekje po bere nje gje te tille.Rasti i fundit ishte ne Afganistan para jo me shume se dy muajsh.....

 

 

 

Arben,te jemi realiste: Feja i percan popujt,nuk i bashkon. une per vete kam qene jam dhe do mbetem katolik edhe pse me rezervat e mia kundrejt disa gjerave.ciao gjithe te mirat e ja kalofsh mire.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Perhapja e Islamit në trojet shqiptare, ka qenë, është dhe do të jetë cështje mjaft e kompleksuar. Që të hedhët dritë në këtë temë, nevojitet nje qasje multidisiplinare dhe serioze historike, kulturore, shoqerore, filozofike, sociologjike, pastaj linguistike, arkeologjike e te tjera. Problem i vecante na paraqiten edhe tendencat e shtresuara shekullore te synimeve te kryqëzatave e inkuizicionit dhe ndikimi i thelle historik e kulturor evropocentrist e pansllavist. Si rrjedhoje e kesaj rezulton disponimi fanatik ndaj cdo gjeje islame”.

 

 

Hulumtimi interdisiplinor në fushë të Islamit ndër shqiptarët tregon se në kalimin masiv të shqiptarëve në Islam rolin kryesor e patën motivet e natyrës politike shqiptare kombëtare në mundësi.Realisht, lufta e gjatë e lëvizjeve heretike të krishtera e islame në Ballkan e në trojet albanofone, se paku nga mesi i shekullit X, ngërthen në vete fillet e lëvizjes, thënë kushtimisht, për integrimin e njësisë albanofone dhe të kombësisë së arbërit për distancim nga gjiri i shoqërisë bizantine e bullgare.Më vonë, lufta antagoniste e tri kishave që administruan tokat albanofone: greke, serbe e katolike latine në shekujt XII-XIV, për dominim, thënë kushtimisht, në trevat shqiptare, irritoi dhe e largoi popullsinë shqiptare ndaj krishtërimit në përgjithësi dhe ndaj skizmës ortodokse svetisaviane, më agresilve, në veçanti. (Dr. Muhamet Pirraku)

 

 

Krishterizmi ne Shqiperine para-Islamike nuk ishte asnjehere i forte. Shqiptaret katolike dhe ortodokse, thellesisht te ndare ndermjet lufterave te frikshme te “herezise latine” Perendimore dhe schimatizmit lindor, zhvilluan nje ndjenje mbijetese politike ne kete pellg teologjik. Pushtimi Serb i Shqiperise dhe politika e dhunshme e Serbizimit te heretikeve latin nga Dushani, shkaterroi ne menyre te ndjeshme rrolin misionar te prifterinjve katolik, shume kohe perpara ardhjes se trupave Turke ne Durres. (Reported e Gillaume Adam, kryepeshkop i Tivarit te Mbreti Freng Filip VI Valois ne 1332, dhe letra e Guido de Padoves (1350), kuatuar nga C. Jiriek, Geschichte Der Serben, Gotha 1911 ….)

 

 

Lidhur me islamizimin e shqiptarëve K. jireçeku thotë: "Duke filluar nga viti 1450, shumë shqiptarë fillojnë të shpërngulen për në Itali. Kështu, pasardhësit e Dukagjinëve (ata që mbeten në fenë katolike - S.R.) ka pasur në Venedik dhe në Ankonë deri në shekullin XVII. Ndërkaq, anëtarët e tjerë të bujarisë vendosën të qëndrojnë në vend dhe të përqafojnë fenë islame, për shembull, Aranitët, Muzakët Topiajt, Dukagjinët, eq.. Te vetë populli shqiptar feja islame përhapet më shpejt sesa te bullgarët, serbët dhe grekët. Shumë shqiptarë, të cilët kaluan në fenë islame,u ngritën në titullarë të lartë të Perandorisë Osmane".

 

Aristokracia shqiptare ishte e para që e përqafoi fenë e re, fenë islame, për të ruajtur privilegjet e veta klasore, për t`u inkuadruar në klasën askere, e cila ishte në fuqi të administratës osmane. Feja islame, duke qënë ideologji e klasës sunduese, i dha mundësi bujarisë shqiptare, e cila ishte plot energji dhe lakmuese e pushtetit dhe e pasurisë, që të zërë poste më të larta në suazën e Perandorisë Osmane, e cila u bë supërfuqi e kohës. (Skender Riza)

 

 

Nga fundi i shekullit te 17te, aristokracia Shqiptare e Kosoves ishte Islamizuar pothuajse totalisht. I derguari i Papes, Marino Bizi qe vizitoi Shqiperine me 1610, nuk ekzagjeronte kur raportoi se Shqiptaret e sanxhakeve Perendimore ishin te humbur per Kishen Katolike.(Bizzi, op. cit., passim.)

 

Historiani Ferit Duka duke ofruar nje statistike pohon se deri ne fund te shekullit XVI Shkodra u islamizua 100%, Peja 90%, Vushtrria 80%, Elbasani 79%, Tetova 71%, Kercova 65%` Kruja 63%, Berati 60%, Prishtina 60%, Prizreni 55,9%, Dibra 51%, Tepelena 50%, Permeti 41% etj., dhe konstaton se "nuk ka pasur nje politike islamizuese te zhvilluar me tendenca te posacme nga sundimi osman. Te dhenat flasin se besimi islame eshte pranuar me deshire ne masat e popullit shqiptar."

 

 

Etnologu e historiani Mark Tirta thotë " islamizimi i shqiptareve është një ftohje dhe një bojkotim i shqiptareve kundër Krishterimit, e pikerisht ,fillimisht kundër ortodoksise serbe,greke, e bullgare qe i shpiente ne shkombëtarizim,në tjetërsim etnik ".

 

 

Shkencëtari shqiptar Jorgo Bulo ndikimit të islamit në kulturën shqipatre e konsideron si pozitive duk e emëruar si "periudha osmane,që është epoka e ndikimit pozitiv- inteziv të islamit në kulturën shqiptare, e cila rrezulltoj në periudhën moderne në Rilindjën Kombetar ".

 

"Ndërrimi i fesë së shqiptarëve me anë të dhunës është pjellë e fantazisë dhe shpikje e murgjëve dhe nuk është aspak e hijshme që ta pretendojnë këtë historianët". Të vjen keq që disa lakej në shërbim të shovinizmit grek mbështetin tezën e kthimit me dhunë. Këtë tezë kryetari i arbërorëve të Greqisë, Aristidh Kolja, e quan një "gënjeshtër qëllimkeqe". Për këtë citojmë autorin:

"Nuk ka ekzistuar absolutisht asnjë rast kthim feje me dhunë nga ana e turqve".

 

 

 

Lidhur me shkaqet e konvertimit masiv te shqiptareve ne fene Islame studjuesi i thelluar i kesaj ceshtje Tomas w. Arnold pervec te tjerash ka theksuar se:” Eshte e mjerueshme ajo qe pohojne autoret e krishtere se Shqiptaret jane detyruar qe te pranojne fene Islame nen presjonin e dhunes e te haraceve te paligjshme . Keta autore nuk na ofrojne fakte per akuzat e tyre. Zmajevici konvertimin e dy mije njerezve e arsyeton me numrin e madh te tatimeve dhe te taksave te tjera,por ai ne te njenjten kohe pohon se edhe muslimanet ashtu si edhe te krishteret paguanin te njenjtat taksa me perjashtim te tatimit personal, por ne vend te ketij tatimi ata paguanin zekatin”.(detyrim Islam per te gjithe te pasurit qe te njerrin 2,5% te pasurise se tyre).

 

 

Elefterias Nikolaidhu në tezën e doktoratës, "Kriptokristianët e Shpatit", janinë 1979, na e përcakton kështu islamin: "Islamizmi përbën rrezikun vdekjeprurës për kombin grek dhe goditjen më të tmerrshme që mori gjatë kalimit të tij historik". ja pra përse kërkohet suprimimi i fesë islame nga shovinistët grekë dhe veglat e tyre në Shqipëri. Myslimanët shqiptarë ruajtën identitetin kombëtar edhe në kohën kur ekzistonte institucioni i kalifatit. Ai kurrë nuk urdhëronte kthimin me dhunë të besimtarëve të feve të tjera në myslimane; po kështu edhe Republika Turke e ka suprimuar gjysmë shekulli më parë kalifatin arab. Turqia nuk ka ndërhyrë në çështjet e vendit tonë, jo vetëm në punën e fesë, por edhe në të gjitha fushat tjera.

 

"Shqiptarët bëheshin myslimanë sepse kjo fe pajtohej me natyrën e tyre dhe nuk toleronte përuljen, martirizimin, servilizmin dhe ofendimin", thotë për këtë koloneli Lik në librin "Udhëtime nëpër Shqipëri"

 

 

 

Islami u ofroi shqiptarëve të Mesjetës së errët europiane një vision të ri për për misionin e njeriut në këtë botë, para së gjithash duke ua fiksuar në ndërgjejen e tyre të vërtetën për njëshmërinë e Krijuesit të Botërave. Të ndërgjegjësuar nga kjo aksiomë për njëshmërinë e Krijuesit, shqiptarët muslimanë u larguan nga konceptimi shizofrenik për Krijuesin. Ky largim nga konceptimi shizofrenik për Krijuesin u dha një kompaktësim në ndërgjegje, i bëri më të durueshëm e më të qëndrueshëm në furtunat jetësore e historike, që do të përplaseshin mbi fatet e tyre si sprovë e re e aftësisë së mbijetesës fizike dhe kombëtare, pas daljes me përdhunë nga ombrella e hilafetit Islam. Edhe besimi i patundur në botën e amshueshme, në Ahiret, si vazhdimësi e jetës në nivel dhe në përmbajtje më të lartë për besimtarët që e gjejnë mëshirën e Krijuesit të Botërave, u ndihmoi që të dilnin nga vorbullat e nihilizmit të të ashtuquajturit faj fillestar, i cili ushtron ndikim të fuqishëm në ndërgjegjen e të krishterëve.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

o Arbeno, han shqip ti apo jo, me pare argumento replikat e anetareve qe te jane pergjigj, pastaj copy and paste ku i merr ti keto... tregoje i her burimin, jo vec emrin, forumin ku i ke marre...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

o Arbeno, han shqip ti apo jo, me pare argumento replikat e anetareve qe te jane pergjigj, pastaj copy and paste ku i merr ti keto... tregoje i her burimin, jo vec emrin, forumin ku i ke marre...

 

 

Shiqo,

 

faktet jane argumentet me te forta, keshtu qe te gjitha shkrimet qe i kam shkruar jane edhe te argumentura kane referencat nga kush jane cituar etj.

 

nese me te vertet te interesone te dijesh se nga i kam marrur dhe nese me te vertet je i interesuar per historine e populit tone, ateher refereoju librave:

" Neper gjurmet e Islamit" nga autori Ali Basha

" Perhapja e Islamit" nga Autori Thomas W Arnold

"Kontaketet e para te Islamit me popujt e ballkanit" Nexhat Ibrahimi

 

etj

etj

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arbeno shume interesante menyra jote e te kuptuarit....sepse ti me te vertete me duket sikur nuk kupton shume mire shqip ose me mire nuk do te kuptosh... e kuptuam se je mysliman i flakte dhe besoj secili prej nesh respekton fene dhe mendimin tend.... por kur te flasesh apo te shkruash duhet te kesh kujdes te jesh i informuar mire nga te dyja anet duhet te lexosh pak me shume librat e historise (jo ato te shkolles se jane te varfera)...sic njihet nga te gjithe historianet boteror iliret kane qene nder te paret qe mbas vdekjes se Krishtit kane besuar ne Te...ne vitin 50(perafersisht) Shen Pali Apostull beri udhetimin e tij te dyte qe perfshinte nje pjese te mire te ballkanit dhe te Azise...ne pjesen e ballkanit ishin iliret e greket....Pra me pak fjale kur iliret filluan te besonin ne nje zot...ne lindjen,vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit Feja myslimane nuk kishte lindur akoma dhe do kalonin shekuj para se te linde....Duhet te kemi parasysh qe populli ilir ishin pagane pra qe besonin ne misteret e natyres dhe jo ne nje zot t vetem....

se çfare ndodhi mbas shek XV e dime te gjithe dhe askush nuk mund i thoje nje shqiptari si katolik si mysliman qofte se

 

"Nuk ka ekzistuar absolutisht asnjë rast kthim feje me dhunë nga ana e turqve".

dhe

"Ndërrimi i fesë së shqiptarëve me anë të dhunës është pjellë e fantazisë dhe shpikje e murgjëve dhe nuk është aspak e hijshme që ta pretendojnë këtë historianët

 

Tani mungon vetem te thuash se shqiptaret shkuan e i kerkuan perandorise osmane "aman eja e na pushto e na e ndrroni fene qe kemi ne gjak tesh XV shekuj"

 

Nese nuk di se kush eshte Shen Pli me thuaj se te shpjegoj çfare te duash...

 

 

Ps: me falni per ironine por fakti qe shume myslimane shqiptare po pagezohen sepse duan te kthehen ne identitetin e vjellur nga turqit te ben te mendosh se Arbeni flet si ekstremist...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nje bibliografi te prere nga "HISTORIA E SHQIPTAREVE, NGA ILIRET E LASHTE, NE EREN E ISLAMIT " NGA: A. K. BOGDAN

 

"Nen tiranine Serbe, Shqiptaret Romano – katolik dhe krishtere ortodoks te ritit Grek, u pagezuan me dhune ne kishen Serbe, te themeluar gjate rregjimit shtypes te Stefan Dushanit. Sipas ligjit te tij “drakonian”, vetem kisha Serbe ishte Krishtere “e vertete.” Te gjitha fete e tjera ishin te ndaluara. Ata qe refuzonin qe te vaftiseshin nga Prifterinjte Serbe u damkosnin ne fytyre me hekur te nxehte, u debonin, dhe pasurite e tyre u konfiskonin nga Cari Serb. Shume feudal Shqiptar katolik dhe njerez te tyre te cilet i rezistuan politikes se Serbizimit u ekzekutuan.

 

Pas shkaterrimit te Serbise, feudalet Verior te Shqiperise si Balshat, Topiat, Dushmanet, Spanaj dhe Dukagjinet dolen si udheheqes te pavarur te Shqiperise. Vetem Kosovaret qendruan nen tiranine Serbe deri me 1455, kur trupat Turke i cliruan ata nga rregjimi shtypes i Princit Brankovic.

 

Ne gjuhen Shqipe, fjala I-liria nenkupton “liri.” Shumica e Shqiptareve ne Shqiperi, Kosove, Cameri (Janina), Maqedonine perendimore dhe ne jug te Malit te Zi e pranuan Islamin kur krishterizmi hyri ne kohet e Rilindjes (reneissance) dhe Reformimit. Procesi i Islamizimit te Ballkanit, ashtu si procesi i Krishterizimit te Evropes Veriore ishte gradual dhe me shume faza, por padyshim shume me pak i dhunshem sesa konvertimi i Polakeve dhe Hungarezeve ne Katolicizmin Roman apo ai i Bullgareve dhe Serbeve ne Ortodoksine Greke.

 

Klisheja e dashur per Serbet qe flet per “Turkizim / Islamizim te dhunshem” (te Shqiptareve) eshte jo-korrekt historikisht. Duke njohur shpirtin luftetar te Shqiptarit, krenarine, dhe ne te njejten kohe rezistencen konstante te Shqiptareve kunder pushtuesve nga Perendimi, Jugu, Lindja e Veriu, eshte mjaft e veshtire qe te besohet qe Islami, qe eshte sot pjesa me e rendesishme e nacionalizmit Shqiptar, te jete imponuar mbi kete komb krenar, te lashte te rraces Ariane ne Evrope nga Turqit. Askush nuk i detyron dot Shqiptaret qe te besojne ate qe ata e mohojne.

Muslimanet Shqiptar jane krenar qe jane Evropian, Arian me origjine Musliman. Si simboli i Shqiponjes se tyre te Zeze, ata shohin ne Orientin Islamik dhe ne Perendimin Evropian me admirim, por ne zemrat e tyre ata kurre nuk iu nenshtruan diktatit Turk apo skemave Perendimore.

 

Konvertimi masiv i Shqiptareve ne Islam morri pjese ndermjet 1620 dhe 1650. Brenda tre dekadash, 300.000 Shqiptar Katolik Roman pranuan Islamin.

 

Gjenerata e pare e feudaleve te vegjel Shqiptare mbajten fene Krishtere, por shumica e bijve te tyre u kthyen ne Musliman. Sulltanet Turq, asnjehere nuk i forcuan Shqiptaret qe te kthehen ne Islam.

Gjate fushates se Sulltan Muhamedit te II kunder rrebeleve te Skenderbeut ne Shqiperine qendrore, Turqit ndertuan qytetin e madh te Elbasanit, qe u kthye ne qendren me te fuqishme te Islamizimit ne Shqiperi. Arkitektet Musliman ndertuan qytete krejtesisht te reja ne Shqiperi si Tirana, Peqini, Gjakova. Qindra ura te reja te ndertuara lidhen token qe me pare ishte nje periferi e dominimit Venecian dhe Dukeve Norman me zemren e civilizimit Islamik te Azise. Shume nga muslimanet e rinj Shqiptar ne menyre te vendosur mbeshteten urbanizimin dhe edukimin Islam te inaguruar nga pushtimi Osman mbi vendin e tyre. Hadim Suleiman Effendija, nje fshatar Shqiptar nga nje fshat prane Gjakoves i cili pas pranimit te Islamit u cua ne karriere ne postin e gjeneralit te larte te Sulltanit ne Stamboll, ndertoi nje sistem te tijin edukativ bursar dhe mbeshtetes per Shqiptaret e talentuar. Ai ndertoi ne Gjakove nje Xhami te madhe, nje kolegj Islam, nje shkolle fillore, librari, pazar per publikun, banjo publike dhe nje kulle me sahat."

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nje bibliografi te prere nga "HISTORIA E SHQIPTAREVE, NGA ILIRET E LASHTE, NE EREN E ISLAMIT " NGA: A. K. BOGDAN

per historine e populit tone, ateher refereoju librave:

" Neper gjurmet e Islamit" nga autori Ali Basha

" Perhapja e Islamit" nga Autori Thomas W Arnold

"Kontaketet e para te Islamit me popujt e ballkanit" Nexhat Ibrahimi

 

 

 

....di ndonje liber te shkruajtur nga ndonje historian ateist (i pa fe')

Kot nuk po merr 'Abdullah el Sajed' qe ka shkruajtur librin 'Historia e Islamit ne ballkan': Si thu ti arben eshte e mundur te ndjeke nje linje asnjanse dmth te drejte te historise. Domosdo nese behet fjale per libra te dale nga predikues te fese muslumane eshte e logjikshme qe historine e kthejne nga ana e tyre, besoj se kete e din edhe gomari. Te njejten gje qe mund te bejne te krishteret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TURP TE KENI ERDHA VETEM ME PA MESAZHET PRIVATE

SAPO U KTHEVA NGA NJE PARTY E CILA U VADIT ME UISKI A SJU VJEN TURP ME U MARRE ME FE

E PARA TE GJITHE MUSLIMANET E HANE MISHIN E DERRIT EDGHE PINE RAKINE EDHE E KANE HANGER TE ISHIN AQ TRIMA BENIN REVOLUCJON NE KOHEN E ENVERIT DHE KATOLIKET HIQEN SI NJEREZ PAQESOR DHE TE DINJE

PO AJO QE KA RENDESI O SHOKE SOT ESHTE JETAAAAAAAAAA SE ME FE CDO DITE QE KALON UNE FITOJ BINDJEN SE FEJA ESHTE BERE NJE NDERMARRJE MULTINACJONALE KU VETEM PARJA KA RENDESI UNE THEM MENDIMIN TIM JAM 1 NE 6 MILIARD QE MENDOJ KETE PO NESE DO KISHTE ZOT SIPER NESH NUK DO BEHEJ GJITHE KJO RREMUJE NE BOTE EDHE ZOTI NUK DO NA MERRTE ATA QE DUAM ME SHUME ...............

PO FAJIN E KA AMERIKA QE FUT POPUJT DHE BESIMET E NDRYSHME NE KONFLIKT ATA E KAN MARRE MOTON ROMANE PERQA E SUNDO DHE PO JA JA FUSIN BOTES SA KRAHU KUR DIHET SE 40% E NDOTJES SE AMBJETIT E BEN AMERIKA KURSE NE NA E MBYLL GOJEN ME BUKE LEPURUSHI

PRA FUCK AMERIKA EDHE FUCK TE GITHE EKSTREMISTAT TE TE GJITHA FEVE QE EGZISTOJNE

 

SE JETEN E FILLUAM NGA 0 KUR LINDEM EDHE NESE PARAJSA EGZISTON EDHE ATJE ASHTU DO E VAZHDOJME NGA 0

MA BASHI NATEN E MIRE ASHT ORA 02 22

NUK KAM SHUME DURIM TE SHKRUAJT SE NUK JAM POET PO NESE EUROPA KA AVACUAR SOT PER SOT ESHTE SEPSE I KA NDA ARIN DHE DOLLARIN FENE DHE PUSHTETIN PRA JETONI MOS U MERRNI ME KISHA E XHAMIA SE FEJA E SHQIPTARIT ASHT SHQIPTARIA

SKA KEN IDJOT AI QE KA THAN E IKET FRAZE

 

 

E MOS ADHURONI QA LEXONI NEPER LIBRA KURANE APO UNGJILLE ( KUR TE DELNI NE PENCJON KENI KOHE BOLL ) SE PERNDRYSHE DO BEHEMI POPULL INJORANT

RENDESI KA E TASHMJA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nje bibliografi te prere nga "HISTORIA E SHQIPTAREVE, NGA ILIRET E LASHTE, NE EREN E ISLAMIT " NGA: A. K. BOGDAN

 

"Nen tiranine Serbe, Shqiptaret Romano – katolik dhe krishtere ortodoks te ritit Grek, u pagezuan me dhune ne kishen Serbe, te themeluar gjate rregjimit shtypes te Stefan Dushanit. Sipas ligjit te tij “drakonian”, vetem kisha Serbe ishte Krishtere “e vertete.” Te gjitha fete e tjera ishin te ndaluara. Ata qe refuzonin qe te vaftiseshin nga Prifterinjte Serbe u damkosnin ne fytyre me hekur te nxehte, u debonin, dhe pasurite e tyre u konfiskonin nga Cari Serb. Shume feudal Shqiptar katolik dhe njerez te tyre te cilet i rezistuan politikes se Serbizimit u ekzekutuan.

 

Pas shkaterrimit te Serbise, feudalet Verior te Shqiperise si Balshat, Topiat, Dushmanet, Spanaj dhe Dukagjinet dolen si udheheqes te pavarur te Shqiperise. Vetem Kosovaret qendruan nen tiranine Serbe deri me 1455, kur trupat Turke i cliruan ata nga rregjimi shtypes i Princit Brankovic.

 

Ne gjuhen Shqipe, fjala I-liria nenkupton “liri.” Shumica e Shqiptareve ne Shqiperi, Kosove, Cameri (Janina), Maqedonine perendimore dhe ne jug te Malit te Zi e pranuan Islamin kur krishterizmi hyri ne kohet e Rilindjes (reneissance) dhe Reformimit. Procesi i Islamizimit te Ballkanit, ashtu si procesi i Krishterizimit te Evropes Veriore ishte gradual dhe me shume faza, por padyshim shume me pak i dhunshem sesa konvertimi i Polakeve dhe Hungarezeve ne Katolicizmin Roman apo ai i Bullgareve dhe Serbeve ne Ortodoksine Greke.

 

Klisheja e dashur per Serbet qe flet per “Turkizim / Islamizim te dhunshem” (te Shqiptareve) eshte jo-korrekt historikisht. Duke njohur shpirtin luftetar te Shqiptarit, krenarine, dhe ne te njejten kohe rezistencen konstante te Shqiptareve kunder pushtuesve nga Perendimi, Jugu, Lindja e Veriu, eshte mjaft e veshtire qe te besohet qe Islami, qe eshte sot pjesa me e rendesishme e nacionalizmit Shqiptar, te jete imponuar mbi kete komb krenar, te lashte te rraces Ariane ne Evrope nga Turqit. Askush nuk i detyron dot Shqiptaret qe te besojne ate qe ata e mohojne.

Muslimanet Shqiptar jane krenar qe jane Evropian, Arian me origjine Musliman. Si simboli i Shqiponjes se tyre te Zeze, ata shohin ne Orientin Islamik dhe ne Perendimin Evropian me admirim, por ne zemrat e tyre ata kurre nuk iu nenshtruan diktatit Turk apo skemave Perendimore.

 

Konvertimi masiv i Shqiptareve ne Islam morri pjese ndermjet 1620 dhe 1650. Brenda tre dekadash, 300.000 Shqiptar Katolik Roman pranuan Islamin.

 

Gjenerata e pare e feudaleve te vegjel Shqiptare mbajten fene Krishtere, por shumica e bijve te tyre u kthyen ne Musliman. Sulltanet Turq, asnjehere nuk i forcuan Shqiptaret qe te kthehen ne Islam.

Gjate fushates se Sulltan Muhamedit te II kunder rrebeleve te Skenderbeut ne Shqiperine qendrore, Turqit ndertuan qytetin e madh te Elbasanit, qe u kthye ne qendren me te fuqishme te Islamizimit ne Shqiperi. Arkitektet Musliman ndertuan qytete krejtesisht te reja ne Shqiperi si Tirana, Peqini, Gjakova. Qindra ura te reja te ndertuara lidhen token qe me pare ishte nje periferi e dominimit Venecian dhe Dukeve Norman me zemren e civilizimit Islamik te Azise. Shume nga muslimanet e rinj Shqiptar ne menyre te vendosur mbeshteten urbanizimin dhe edukimin Islam te inaguruar nga pushtimi Osman mbi vendin e tyre. Hadim Suleiman Effendija, nje fshatar Shqiptar nga nje fshat prane Gjakoves i cili pas pranimit te Islamit u cua ne karriere ne postin e gjeneralit te larte te Sulltanit ne Stamboll, ndertoi nje sistem te tijin edukativ bursar dhe mbeshtetes per Shqiptaret e talentuar. Ai ndertoi ne Gjakove nje Xhami te madhe, nje kolegj Islam, nje shkolle fillore, librari, pazar per publikun, banjo publike dhe nje kulle me sahat."

 

Besoj se ke nevoje per dotorr...se shkrun shqip po shqip nuk merr vesh....

ne kete forum te ka has par sharra ne gozhde.....nese do me i qendru rregullave mire perndryshe...udha e mare ka ke ardh se nje me pak nje me shume nuk ben diferencen.....

Hajt shnet.....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK debatet reth "islamizimit"te shqipatrit ka qen dhe do te jet nje tem e pafund deri sa ekzistoj ata "me perde ne sy" thjesht un jam nje djalosh 22vjeqar mbi te gjitha musliman,rastesia ka qen e tille qe jam shqiptar apo thane ndryshe All-llahu deshi qe une te jem shqipetar...nje xhe che me ben te mburem deri diku por nuk do te kisha kaluar keq nese psh do isha nje franqez,kinez,apo gjerman...per mua kombi sesht gje tjeter vetem se rastesi..,nga te gjith keto fjali nga disa "intelektual"qe mundohen ta xhejn fajtorin e krejt ksaj "tragjedie" potencohet populli turk..,thuaja se ata skan pas popuj tjer te islamizojn por jan mar me dy a tre milion popull(flas per popullin shqiptar)..,ok te pranojm se turqit na kan islamizu me dhun..,shkojm me tutje,un jam i lindur ne qytetin e shkupit si shqipetar musliman,babi im poashtu,gjyshi im ishte i lindur ne nje fshat afer shkupit,stergjyshi po ne at fshat ,kastragjyshi etj etj...thuhet se kryepari i atij fshati esht i ardhur nga shqiperia..,ska fakte qe ka qen i krishter..,por te supozjm se qe esht i tille dhe se turku me thik dhe me dhun ja ka imponu islamin..! qu be tash me mua? 700vjet me von..,nje shqipar 22 vjecar shekulli 21 2006viti..,tash turku esht shum larg mua as qe me nje dhe as qe intersohet per mua dhe per popullin tim..,mundeni te thoni ti ke trysni familjare qe te jesh musliman..,them thjesht jo mundem te konvertohem ne qfardo..,zgjidhja esht e imja dhe pike..,nese dua te jem i krishter ska njeri qe mund te me ndaloj..,un thjesht dhe shum moshatare e mi nga te gjitha viset shqiptare jemi BINDUR qe islami esht nje ruge e lumturise dhe pike. Nuk na ka ber dhun turku apo arapi per ket bindje as tradita familjare po thjesht jemi me nje rruge te cilet miliona njerez me e kan gjetur pa mar parasysh se ku jan dhe qka jan..,Kjo lufte e ketyreve "intelektualeve" ka filluar shum shekuj me par por per fat temire gjithnje kan deshtuar..,sot me vjen mir kur shkoj ne tiran apo ne prishtin se si te rinjte me te madhe jan asaj rruge te lumturise..,pa komplekse ata hecin rruges.., tregohemi pa komplexe popujve tjer se qfar jemi..,mburemi kur i themi naj arapit apo turkut pakistanezit se jemi shqiptar,jo sikur ata qe jan jasht rruges qe jan ne paris qe turperohen ti thon vetit se jan shqipatr dhe kur takohen me naj femer e huaj ne perendim automatikisht ndrojn etnitetin duke u deklaruar si GREK,ITALIAN,KROAT,madje bien edhe aq posht behen edhe serb vetem e vetem mos te refuzohet,e dim se qfar reputacioni ka shqipetari ne perendim.THjesht desha te shkruaj ket leter vetem e vetem ti thras ata "intelektual" ti bashkohen kesaj rruge ku jam un dhe shum shqipetar..,sepse lufta e tyre gjithnje do deshtoj ne kete jet ndersa per at tjetren te amshueshem jam i bindur se do te jen te deklasuar...

 

paqja dhe meshira mbi te gjithh ju...

Share this post


Link to post
Share on other sites

idashtun mysliman

 

nuk asht faji i joti qe je mysliman,

 

por do ishte nje turp per shipnin qe sot ta nderrojm indetitetin e saj e te jonin

me ate islamike ose ta qujm vend islamik ne mes te europes ti me thuaj cfar te miret

sodhi turqija vec ZI e percarje ner mes nesh.

ne qoft se se pajtohesh me te verteten, ateher as ti nuk din gja per vetveten se ne cfar besimit besoni.

"paqe e shpres "

Share this post


Link to post
Share on other sites

qu be tash me mua? 700vjet me von..,nje shqipar 22 vjecar shekulli 21 2006viti..,tash turku esht shum larg mua as qe me nje dhe as qe intersohet per mua dhe per popullin tim..,mundeni te thoni ti ke trysni familjare qe te jesh musliman..,them thjesht jo mundem te konvertohem ne qfardo..,zgjidhja esht e imja dhe pike..,nese dua te jem i krishter ska njeri qe mund te me ndaloj..,un thjesht dhe shum moshatare e mi nga te gjitha viset shqiptare jemi BINDUR qe islami esht nje ruge e lumturise dhe pike.

paqja dhe meshira mbi te gjithh ju...

 

Kjo pjese me pelqen te cilen e shprehni pa asnje lloj paragjykimi.

Ne te vertete nuk eshte problemi se kush jemi tani por kush ishim. Feja eshte personale dhe jo familjare, fisnore, fshati, qyteti apo shteti. Nuk duhet te kalojme neper predikime te nje feje apo te nje feje tjeter gjithsejcili duet ta zgjedhe ate e sheh me te arsyeshme. Fakti i Islamit eshte figura e cila po krijon. Mua personalisht me vjen keq per humbjen e Islamit shqiptare te vertete e cila po perzihet me ate Islamik Ekstremist. Islami shqiptare ka pasur nje lloj dege apo rruge me liberale ne ndryshim me vendet islamike. Ky liberalizem i ka sherbyer me vite harmonise ndermjet feve ne shqiperi. Futja e disa elementeve nga vendet arabe ka bere qe ne shqiperi te kete disa incidente te vogla per simbole fetare por qe me shume kane qene simbole kombetare sesa fetare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nuk eshte islami ekstrem por jane njerezit ekstrem.

 

dhe nje gje tjeter qe duhet te dini qe islami ne shqiperi ka hyre para se te pushtoheshim nga turqit (me gjithse me nje numer te vogel). ishin arabet e sicilise dhe italianet e sicilise (te konvertuar ne myslyman), te cilet nepermjet tregetise dhe pasi inkuizicionit paten kontate me popullsine e ballkanit (dhe me ne).

 

per sa i perket perhapjes se islamit ne teritoret tona, shumica e studiuseve (nder ta dhe akademiku prof Sherif Delvina dhe Aristidh Kola) thone qe nuk eshte perhapur me dhune.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arbeno shume interesante menyra jote e te kuptuarit....sepse ti me te vertete me duket sikur nuk kupton shume mire shqip ose me mire nuk do te kuptosh... e kuptuam se je mysliman i flakte dhe besoj secili prej nesh respekton fene dhe mendimin tend.... por kur te flasesh apo te shkruash duhet te kesh kujdes te jesh i informuar mire nga te dyja anet duhet te lexosh pak me shume librat e historise (jo ato te shkolles se jane te varfera)...sic njihet nga te gjithe historianet boteror iliret kane qene nder te paret qe mbas vdekjes se Krishtit kane besuar ne Te...ne vitin 50(perafersisht) Shen Pali Apostull beri udhetimin e tij te dyte qe perfshinte nje pjese te mire te ballkanit dhe te Azise...ne pjesen e ballkanit ishin iliret e greket....Pra me pak fjale kur iliret filluan te besonin ne nje zot...ne lindjen,vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit Feja myslimane nuk kishte lindur akoma dhe do kalonin shekuj para se te linde....Duhet te kemi parasysh qe populli ilir ishin pagane pra qe besonin ne misteret e natyres dhe jo ne nje zot t vetem....

se çfare ndodhi mbas shek XV e dime te gjithe dhe askush nuk mund i thoje nje shqiptari si katolik si mysliman qofte se

 

"Nuk ka ekzistuar absolutisht asnjë rast kthim feje me dhunë nga ana e turqve".

dhe

"Ndërrimi i fesë së shqiptarëve me anë të dhunës është pjellë e fantazisë dhe shpikje e murgjëve dhe nuk është aspak e hijshme që ta pretendojnë këtë historianët

 

Tani mungon vetem te thuash se shqiptaret shkuan e i kerkuan perandorise osmane "aman eja e na pushto e na e ndrroni fene qe kemi ne gjak tesh XV shekuj"

 

Nese nuk di se kush eshte Shen Pli me thuaj se te shpjegoj çfare te duash...

 

Ps: me falni per ironine por fakti qe shume myslimane shqiptare po pagezohen sepse duan te kthehen ne identitetin e vjellur nga turqit te ben te mendosh se Arbeni flet si ekstremist...

 

Përshëndetjet e mia,

 

Un do te them me pak fjal se kush ishte "Shen Pali".

 

Shen Pali ishte çifut, i lindur në Turki (Turk) qe masakroj shum te krishter para se te krijoj një fe te quajtur "Krishterimi".

 

Ai e permend edhe Ilirin ne bibël qe nuk don te thot asgjë. Po ai nuk e ka takuar kurr Jezus Krishtin e as Jezusi Palin. Bile-bile, thuan qe Jezusi nuk ishte me ne ket botë, kur Pali filloi predikimin e tij.

 

Tash paramendoni,... te mos ishte Turku Shen Pali,... ju nuk do te ishit "të KRISHTeR".

Jo vetëm ju, po askush ne evrope e ne Bote! Besa, nuk do te kishte egzistuar as bibla.

E vërteta eshte qe Pali e ka kopjuar tevratin dhe me shkrimet e tija qe i ka shtruar në të, ka formuar nje Bibel !

 

Eshte veshtir per ta kuptuar. Por nese deshironi ta kuptoni të vërteten. Ju duhet qe ti analizoni gjitha historit biblike per ti kuptuar gjitha manipulimet qe mshifen ne te. Un ju keshilloj qe ata qe besojn mos te ndermarin diqka se do t'jen te shokuar !!!!

 

E sa per Islamizmin e Shqiptarve s'ka koment,.. Në at kohë ishte Sheriati si Ligjë ! Në kuran thuhet qe në fe, nuk ka dhunë ! Për provë, kemi te krishteret shqiptar qe e mbajten fen e tyre, historija nuk mban mend ndonjë masakër perqkak te konvertimevë ! Për provë, kemi edhe Andaluzin, ku hebrenjet jetuan nen mbrojtjen e muslimanëve, dhe mbajtën tolerancën fetare mes tri feve (Islamin, Krishterimin dhe Hebrenjt) kurse ne shtetet tjera te evropës u diskriminuan në maksimum çifutët dhe askush su detyrua qe te pranoj diqka.

 

Me nje fjal, vllezër dhe motra te keti kombi, feja eshte diqka që eshte në ZEMËR. E në ZEMËR, askush, as turku e as papa nuk mund te obligon qe te besosh me zor. Kjo eshte nje e vërtet ABSOLUTE, dhe mos e harroni qe BESIMI eshte Ne ZEMËR. Dhe në Zemër, vetëm Zoti e din se qka mshihët e ASKUSH tjetër.

 

NB: Shqiptaret nuk jan te vetmit qe pranuan fen Islame ne Ballkan, ka pasur edhe Serb te islamizuar, grek, bullgar, e sot ende vazhdojn konvertimët si në kroaci, sërbi hungari e ter ballkanin dhe pertej ballkanit.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

.... nuk e di pse mundoheni te shtremberoni historine...

Shqiperine e pushtuan otomanet para 500 vjetesh.( e kete se lun topi)

Me te mire a me te keq shumicen arriten ta kthejne ne muslimane..(as kete se lun topi)

ata qe nuk e ulen koken para turkut ishin shqiptaret e vertete (kjo eshte 1 e vertete qe dikujt si pelqen... por as kete se lun topi)

Sot asht e kote ti bajme komente.... perderisa nuk ishim gjalle ne ate kohe duhet te bazohemi ne histori.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
.... nuk e di pse mundoheni te shtremberoni historine...

Shqiperine e pushtuan otomanet para 500 vjetesh.( e kete se lun topi)

Me te mire a me te keq shumicen arriten ta kthejne ne muslimane..(as kete se lun topi)

ata qe nuk e ulen koken para turkut ishin shqiptaret e vertete (kjo eshte 1 e vertete qe dikujt si pelqen... por as kete se lun topi)

Sot asht e kote ti bajme komente.... perderisa nuk ishim gjalle ne ate kohe duhet te bazohemi ne histori.

 

Kët po e thuani ju i nderuar.

 

Edhe historija eshte si nje galeri me tabela t'artistëve,.. shum fallse, dhe shum pak origjinale.

 

Për te pasur nje ide se si ka qen ne ate koh, duhet edhe te mendojm si ne ate koh. Qfar ligji kishin ? Si u trajtuan tjert popujt ? Qfar fituan Shqiptaret ? Qfar humbën ? A i shënoj diku Historija apo jo ?... etj... etj.. !!

 

Kjo er superiori i yti s'më pelqen fort. E dim mir, qe Shqiptarët pa dallim feje u bashkuan per ti larguar pushtuesit Turq !

 

Pra sipas teje, ata paskan qen shqiptar te fallsifikuar qe mua s'ma mer mendja.

 

Vazhdoni te mendoni me keto supozimet e juaja. Askujt keq si bëni.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nuk eshte islami ekstrem por jane njerezit ekstrem.

 

dhe nje gje tjeter qe duhet te dini qe islami ne shqiperi ka hyre para se te pushtoheshim nga turqit (me gjithse me nje numer te vogel). ishin arabet e sicilise dhe italianet e sicilise (te konvertuar ne myslyman), te cilet nepermjet tregetise dhe pasi inkuizicionit paten kontate me popullsine e ballkanit (dhe me ne).

 

per sa i perket perhapjes se islamit ne teritoret tona, shumica e studiuseve (nder ta dhe akademiku prof Sherif Delvina dhe Aristidh Kola) thone qe nuk eshte perhapur me dhune.

 

 

 

AH MOR TE MJERE, PO JEMI TE GJITHE SHQIPTARE E VETEM KJO DUHET TE ZOTEROJE, ASGJE TJETER, SEPSE FEJA E SHQIPTARIT DUHET TE JETE VETEM SHQIPTARIA.

 

Megjithate dua ti pergjigjem myslymaneve te flakte ketu.

Une kam lindur ne nje familje myslymane ( sa per te thene ), por si prinderit e mi ashtu dhe une nuk jemi ndjere kurre myslymane, sepse te pakten pak histori prinderit e mi e dinin qe ateher, e dinin qe rrenjet e shqiptarit jane rrenje kristiane. Te dashur myslymane, askush nuk ju ndalon apo forcon te raportoheni me ate fe e me ate Zot qe deshironi, respektojme te gjitha fete, e kjo ka qene karakteristike e shqiptarit ne shekuj _ toleranca fetare_ por mos kerkoni ( u drejtohem te flakteve qe shkruajne llafe por jo histori) te shtremberoni historine.

1 Shqiptaret vijne nga nje kulture kristiane shekullore, kjo nuk duhet mohuar, historia nuk eshte opinion, e beni kujdes çfare shkruani sepse historianeve serbe u intereson pikerisht kjo, te mohojne rrenjet kristjane te shqiptareve.

2 Qe ne vitet e para paleokristiane e me pas me imperatoret Kostantino e Teodosio u perqafua e u vendos kristianizmi dhe si fe shteterore per te gjithe popujt qe benin pjese ne Perandorine Romane.

3 Izlamizmi i lindur shekuj me vone (ne shek vl pas eres sone) nuk mund te perhapej aspak ne Europe sepse Perandoria Romane Lindore ishte akoma e fuqishme deri me 1453. Gjithçka ndodh vetem pas vdekjes se Gjergj Kastriotit qe per 25 vjet mbrojti kristianizmin nga kercenimi osmen jo vetem ne trojet shqiptare por dhe jashte saj. Turqit sunduan Ballkanin pas vdekjes se prijesit tone per 5 shekuj.

4 Konvertimi i shqiptareve ne fene izlame ka qene ME DHUNE, ME SHPATE (e historia nuk mohoet, nuk mohoen perdhunimet, djegiet e vrasjet, nje popull qe heq te gjitha keto kurren e kurres pranon "lumturisht" siç shkruani juve te pranoj fene e sunduesit) por dhe me menyra te tjera: ME TAKSAT E LARTA TE VENA FAMILJEVE KRISTIANE (shume familje nuk i benin dot balle taksave, ndaj pranuan nderrimin e fese), e me pas, ME FAKTIN PER TE EVITUAR ARDHJEN E TE HUAJIT NE INSTITUCIONET SHQIPTARE, sepse ndryshe shqiptaret nuk kishin mundesi te punonin apo te drejtonin ne institucione te ndryshme, NDAJ PRANONIN ME MIRE TE NDERRONIN FE, SESA TE PRANONIN TE HUAJIN. Me keto mjete, TE DHUNSHME E JO TE DHUNSHME, POSHTERUESE E SOFT nga ana tjeter, ky proces i ngadalshem pllakosi pjesen me te madhe te shqiptareve sidomos tre shekujt e fundit te sundimit e jo menjehere, mos te mohojme faktet historike sepse perdhosim ne rradhe te pare jo vetem Historine por dhe qindra mijra shqiptare te poshteruar qe tani nuk kane as kockat e jo goje te flasin per ato vite. Dhe ja SHIFRAT: MYSLYMANI I SOTCEM VJEN NGA POTHUAJ 18 SHEKUJ KRISTIAN E VETEM 2 SHEKUJ MYSLYMAN.

5 Por ajo qe eshte me e rendesishme: nuk duhet te mohojme rrenjet kristiane te shqiptareve, qindra kisha te shqiptareve ne Kosove qe serbet i kaluan si te tyret, duke mohuar identitetin kristian te shqiptareve, nuk duhet ne asnje menyre te perdhoset ky fakt. Konvertimi per nje popull nen sundimin e te huajit nuk eshte kurre i deshirueshem por gjithnje i forcuar e i dhunshem, e kjo shpjegohet si ne trajtimin antropologjik te nje populli por dhe sociologjik te problemit, ky fakt nuk duhet injoruar. Eshte per te ardhur keq kur lexohen fraza te ketilla qe duken te shkruajtura nga historianet e kohes se osmaneve e jo nga vete shqiptaret.

Gjithkush eshte i lire te lidhet me Zotin qe deshiron, por pa harruar mbi te gjitha respektin e tolerancen per te gjitha fete e tjera.

Personalisht kam zgjedhur Agnostiçizmin, sepse eshte i vetmi kendveshtrim i drejte e jo pasional per te njohur e respektuar te gjitha fete pa rene ne ekstremizma o verbime. Vargjet e Vaso Pashes jane teper aktuale ne kete moment per shqiptaret, fakt i rende te mendosh qe ato vargje te krijuara nje shekull e gjysem me pare per shqiptaret e atehershem, kthehen e nevojiten me shume sot per shqiptaret ne mijevjeçarin e trete. Te pakten juve myslyman te moderuar ndihmoni kudo per te evituar ekstremizmat fondamentaliste izlame qe rrezikojne te perhapen, qe sjellin vetem probleme sot per nje Shqiperi qe kerkon te integrohet ne Europe, per nje Shqiperi qe kerkon te rritet ne vlera e civilizim e jo te fundoset ne fanatizem.

E keni pyetur veten qe tere ato xhami ne shqiperi e Kosove ne vitet e fundit nuk i ka ndertuar shqiptari sepse shqiptari ka nevoj per ekonomi ne keto momente, sepse çdo raport shpirteror ideal vjen vetem pasi realizohen nevojat ekonomike, por i kane ndertuar te huajit? E keni pyetur veten perse i bejne keta te huaj keto "ndihma" te dashur myslymane shqiptare? Mos ndoshta nga dashuria e madhe per Shqiperine e shqiptaret?

SHQIPERIA KA NEVOJ ME TEPER SE KURRE TANI JO PER KISHA O XHAMIRA POR VETEM PER SHQIPTARI, DINJITET E UNITET TE BRENDSHEM.

JEMI TE GJITHE SHQIPTARE, E KJO QE NA BASHKON ESHTE SHUME HERE ME E MADHE NGA AJO QE NA NDAN, FEJA DHE NDERROHET POR KOMBESIA KURRE.

pershendetje

durimi

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mohimit te identitetit tone ia kemi pare sherrin ne ne Kosove.Kur eshte bere regjistrimi i monumenteve kulturore ku kan qene shum kisha shekullore,kosovaret i regjistruan si kisha ortodokse(pra serbe sepse ne kosove nuk ka ortodoks shqipetar ose mund te jen me dhjetra por un nuk di per kete gje) e ato ne realitet ishin kisha shqiptare qe serbet i shendrruan ne ortodokse ne vitet qe ata sunduan ketu.Nga themelet e atyre kishave dihen rrenjet tona.

E sa per ate se si eshte perhapur islamizmi nder shqipetar lexojeni "Martiret e Karadakut" e do kuptoni shum gjera,e edhe per laramanet qe ekzistojn edhe sot .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kristjana, eshte e vertet ajo qe thua, shume kisha kristjane te shqiptareve ne Kosove serbet i kane bere te tyret, e kjo eshte vetevrasje per shqiptaret, sepse me kete akt serbet kane mohuar gjithe historine tuaj mijvjeçare ne ate truall shqiptar, gjithe identitetin e rrenjeve kristjane te shqiptareve. Pikerisht per kete myslymanet shqiptare ne Kosove duhet ne rradhe te pare te kuptojne se nga vijne e mos te mohojne fene e tyre origjinale, sepse keshtu jemi ne te paret qe u japim mundesi te huajit te na mohoj. Ato kisha eshte e vertete qe jane kristjane sepse ne shekujt kur jane ndertuar, shqiptaret ishin pothuajse te gjithe kristjan, por eshte e pafalshme perse shqiptaret kosovare (dhe pse myslyman me vone) ia lane te huajit ato kisha ne vend qe ti mbronin, sepse ato ishin deshmi jo vetem e te pareve tuaj ne ate truall por dhe e historise kristjane monumentale shqiptare qe shpjegonte gjithçka mbi rrenjet e shqiptareve ne Kosove. Dhe ja tani pasojat se ku gjendemi, serbet mohojne gjithçka, sepse çdo identitet i ka rrenjet vetem ne te kaluaren, sepse pa te kaluaren nuk ka te tashme e te ardhme per asnje popull. Ndaj detyra me e madhe per te gjithe ne eshte

te nxjerrim ne drite rrenjet tona e identitetin tone, e jo te haemi njeri me tjetrin per fene, qe une do e queja faktori i pare qe ka shkaterruar unitetin mes shqiptareve ne shekujt e fundit (dhe e gjitha kjo eshte pasoj e pushtimit osmen), e kete po e paguajne shtrenjte dhe shqiptaret ne Kosove.

 

pershendetje

durimi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plotesisht dakord me durimin dhe kristianen, nuk shof ndonje aresyetim logjik te "fanatikeve islamike" shqiptare .

Nejse eshte nje teme e nxehte per sa i takon bashkjeteses dhe tolerances nderfetare ndershqiptare, por duhet te preket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...